-inapoi-

 

EVALUARI NATIONALE - CLS. VI

Informaţii legate de evaluări desfăşurate la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014

Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc, în intervalul 28 MAI – 6 IUNIE 2014

 

CALENDAR:
- clasa a II-a (2 IUNIEi: Limba română – scris şi citit; 3 IUNIE: Limba maternă – scris şi citit; 4 IUNIE: Matematică)
- clasa a IV-a (28 mai: Limba română – Limba maternă; 29 mai: Matematică)
- clasa a VI-a

  • 5 IUNIE: Limbă şi comunicare;
  • 6 IUNIE: Matematică şi ştiinţe

 

Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.
Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fiînvăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ.
Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.